Pivot.si

Dobrodošli   Welcome

Pivot je majhno konzultantsko podjetje, ki izbranim partnerjem svetuje na naslednjih področjih:

 • združitve in prevzemi,
 • zagon, financiranje in organizacija podjetja,
 • upravljanje (management) razvoja,
 • upravljanje kakovosti,
 • upravljanje informacijske varnosti,
 • kontroling, spremljanje, analiza in optimizacija poslovanja,
 • projektno vodenje.

Pivot za izbrane naročnike občasno izvaja tudi druge, predvsem razvojne projekte na informacijsko komunikacijskem področju. Za nekatere projekte Pivot zagotavlja lastna ali tuja investicijska sredstva.

Glavne kompetence in izkušnje:

 • širina znanj in obseg izkušenj,
 • široka mreža potencialnih partnerjev,
 • popolna neodvisnost in strokovnost,
 • mednarodne povezave,
 • viri semenskega in tveganega kapitala.

Čeprav ni čisto res, navadno trdimo, da projekte izbiramo zaradi tega, ker so ti težki in zanimivi, in ne zaradi tega, ker bi bili donosni.

Pivot is a small consultancy company providing to its selected partners services from the following list:

 • mergers and acquisitions,
 • start-up, financing and organization of companies,
 • development management,
 • quality management,
 • information security management,
 • controlling, monitoring, analysis and optimization of business,
 • project management.

For selected customers, Pivot occasionally performs some other, mainly information technology and communications research and development projects. For some projects Pivot provides financial resources (own or third party).

Main competencies and experience:

 • breadth of knowledge and broad experience,
 • wide partner network,
 • total independence and true expertise,
 • international connections,
 • own seed and venture capital resources.

Although not entirely true, we like to claim that we select projects because they are hard and interesting, and not just because they are profitable.

Od 2007 v Pivot delamo na novem razvojnem programu algnih tehnologij. Pivot je ustanovni član in gostitelj Centra za algne tehnologije, ki združuje praktično vse posameznike in organizacije aktivne na področju algnih tehnologij v Sloveniji.

V malem laboratoriju, ki ga ima Pivot v Tehnološkem parku Ljubljana, je postavljen demo fotobioreaktor in nekaj ostale opreme, ki omogoča začetne študije na področju algnih tehnologij. Pivot v partnerstvu z Inovacijsko razvojnih institutom Univerze v Ljubljani, Nacionalnim institutom za biologijo, podjetji Mednama d.o.o. in Amnim, d.o.o. ter drugimi partnerji sodeluje pri vzpostavljanju Centra za algne tehnologije, ki naj bi postal predkonkurenčno okolje za izmenjavo idej, poslovnih zamisli, pa tudi razvojno in znanstveno delo na področju algnih tehnologij.

Večina dejavnosti na področju algnih tehnologij je bila v letu 2010 prenešena na podjetje AlgEn: center za algne tehnologije.

Starting from 2007 Pivot has an on-going program of algae research. Pivot is one of the founding members of the Algae technology centre joining most of people and organizations active in Algae technologies in Slovenia.

In a small lab Pivot operates in the Tehnology park Ljubljana a demo photobioreactor is set-up with some other equipment enabling studies in the area of algae technologies. In cooperation with Institute for innovation and development of the University of Ljubljana, National Institute for Biology, companies Mednama d.o.o. and Amnim, d.o.o. and some other partners Pivot is actively establishing Centre for algae technologies as a pre-competitive environment for sharing ideas, business concepts, and also development and scientific work on algal technologies.

Most of the algal technology activities have been transferred in 2010 to a newly formed Algal technology center AlgEn.

| O podjetju | Ljudje | Stranke | eMail | | About us | People | Partners | eMail |
Član   Member